ประกาศ และ คำสั่ง

 

# หัวข้อข่าว
81 คำสั่ง บช.ส. ที่ 133/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับระดับขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ดาวน์โหลด
82 คำสั่ง บช.ส. ที่ 134/2562 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ดาวน์โหลด
83 คำสั่ง บช.ส. ที่ 135/2562 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
84 คำสั่ง บช.ส. ที่ 49/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
85 คำสั่ง บช.ส ที่ 51/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
86 คำสั่ง บช.ส. ที่ 129/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ดาวน์โหลด
87 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ    ดาวน์โหลด
88 กรมความมั่นคงภายในสิงคโปร์ (ISD) แจ้งสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ประจำปีการศึกษา 2563/2564    ดาวน์โหลด
89 รายงานประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนและสถิติการออกหนังสือรับรองความประพฤติแก่ประชาชน พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด
90 คำสั่ง บช.ส. ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
91 คำสั่ง บช.ส. ที่ 113/2562 เรื่อง แต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
92 ประกาศ บช.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    ดาวน์โหลด
93 คำสั่ง บช.ส. ที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน    ดาวน์โหลด
94 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
95 คำสั่ง บช.ส. ที่ 85/2562 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร    ดาวน์โหลด
96 แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด
97 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
98 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติของ บช.ส.    ดาวน์โหลด
99 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
[< < 1 2 3 4 5 > >]