การยื่นขอสละสัญชาติไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

คำแนะนำระเบียบว่าด้วยการยื่นคำขอสละสัญชาติไทย

อาศัยอำนาจตามนัยกฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ระเบียบปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) และตามระเบียบกรมตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 48 ซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 การยื่นคำขอสละสัญชาติไทย ให้ผู้ยื่นคำร้องฯ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผู้ยื่นคำขอซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น

ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลในประเทศนั้น

1. การยื่นคำขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติตามสามี ตามความในมาตรา 13 ให้ยื่นคำขอตาม แบบ สช.1 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

1.1 ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส

1.2 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของสามีมีบทบัญญัติหรือยินยอมให้เข้าถือสัญชาติของสามีได้

1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของผู้ร้องและสามี คนละ 6 รูป (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.5 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าหญิงผู้ขอเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาก่อน

– สำเนาสูติบัตร/หนังสือรับรองการเกิด

– ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีให้ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน

2. การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ช.2 หรือด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

2.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของผู้ขอ บิดา มารดา คนละ 6 รูป

2.2 หลักฐานที่แสดงว่าอาจถือสัญชาติของบิดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือ หลักฐานการได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 12 วรรค 2 หรือหลักฐานการได้สัญชาติอื่นแล้ว แล้วแต่กรณี

2.3 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาหรือหลักฐานการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบิดา

2.4 หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน

– สำเนาสูติบัตร

– ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือองค์การรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีให้ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน

– สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9)

– สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน

3. หลังจากที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องครบถ้วนแล้วจะดำเนินการสอบสวนปากคำผู้ร้อง และผู้ร้องจะต้องนำพยานบุคคลซึ่งยืนยันว่า ผู้ขอเกิดในประเทศไทยหรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนมาสอบยืนยัน 2 ปาก

หมายเหตุ ในการยื่นคำร้องฯ ให้นำหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาแสดงให้ครบถ้วนทุกฉบับ จึงจะมายื่นคำร้องฯ ถ้าหากหลักฐานเอกสารฉบับใดมีครบจะไม่พิจารณารับคำร้องฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2252-5961