ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์

ผู้บังคับการประจำ