ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.รัฐพล แม้นจันทรารัตน์

ผู้บังคับการประจำ